Statut Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Art. 1.

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR, zwane dalej Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ORaToR.
  3. Stowarzyszenie posiada  osobowość prawną.

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a siedzibą władz jest miasto Wrocław.

Art. 3.

Stowarzyszenie ma prawo powoływanie podległych sobie jednostek.

Art. 4.

Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym charakterze.

Art. 5.

Stowarzyszenie może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie.

Art. 6.

Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

 

ROZDZIAŁ  II

MISJA, CEL, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 7.

Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia rodzin dzieci z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji.

Art. 8.

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rodzin, prowadzące do rozwoju społecznego i zawodowego dzieci z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji.

Art. 9.

1. Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

1) prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji,

2) wspieranie rodziny w nauce, rehabilitacji i w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży z wadą słuchu i/lub z dysfunkcją w komunikacji,

3) zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom oraz młodzieży z wadą słuchu i/lub z dysfunkcją w komunikacji we wszystkich sprawach życiowych,

4) tworzenie i uczestniczenie w federacjach, zrzeszeniach itp. działających w Polsce i zagranicą w  obszarach istotnych dla Stowarzyszenia,

5) inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych form wsparcia socjalnego,  edukacyjnego i zdrowotnego oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami i grupami społecznymi,

6) prowadzenie działań informacyjnych na rzecz środowiska osób niesłyszących i/lub z dysfunkcją w komunikacji,

2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie:

1) prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji,

2) wspieranie rodziny w nauce, rehabilitacji i w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży z wadą słuchu i/lub z dysfunkcją w komunikacji,

3) tworzenie i uczestniczenie w federacjach, zrzeszeniach itp. działających w Polsce i zagranicą w  obszarach istotnych dla Stowarzyszenia,

4) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, w tym m.in. dla nauczycieli, rodziców i specjalistów,

5) inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych form wsparcia socjalnego,  edukacyjnego i zdrowotnego oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami i grupami społecznymi,

3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:

1) prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji,

2) prowadzenie działań informacyjnych na rzecz środowiska osób niesłyszących i/lub z dysfunkcją w komunikacji,

3) zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom oraz młodzieży z wadą słuchu i/lub z dysfunkcją w komunikacji we wszystkich sprawach życiowych,

4) wspieranie rodziny w nauce, rehabilitacji i w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży z wadą słuchu i/lub z dysfunkcją w komunikacji,

5) tworzenie i uczestniczenie w federacjach, zrzeszeniach itp. działających w Polsce i zagranicą w  obszarach istotnych dla Stowarzyszenia,

6) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, w tym m.in. dla nauczycieli, rodziców i specjalistów,

7) inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych form wsparcia socjalnego,  edukacyjnego i zdrowotnego oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami i grupami społecznymi,

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

Art.11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, którym godność tę nadano za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Art.12.

Decyzje o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Prezes Zarządu, a zatwierdza Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

 

Art.13.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b/ uczestniczyć w Walnym Zebranie Członków,

c/ uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d/ wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

e/ korzystać z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający i honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem postanowień  ust. 1 pkt a.

Art. 14.

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a/ brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

b/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c/opłacać składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie  Członków.

2. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek wymieniony w ust. 1 pkt b.

Art.15.

1. Członek zwyczajny traci swoje członkostwo na skutek:

a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

b/ skreślenia z listy członków na skutek nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 3 miesięcy,

c/ wykluczenia decyzją Zarządu za łamanie Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia i działania na szkodę Stowarzyszenia,

d/ śmierci.

2. Członek wspierający traci swoje członkostwo z powodów wymienionych w ust. 1 pkt c i d.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art.16.

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie Członków,

2)    Zarząd Stowarzyszenia,

3)    Rada Nadzorcza.

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW

Art. 17.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej na 7 dni  przed terminem zebrania.

3. W każdym czasie może być zwołane zebranie nadzwyczajne na wniosek Zarządu, bądź 1/3 członków zwyczajnych.

Art. 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a/ uchwalanie statutu Stowarzyszenia, jego zmian oraz regulaminów,

b/ ustalanie kierunków i wytycznych działalności Stowarzyszenia,

c/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z  działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

d/ przyjmowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia,

e/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Stowarzyszenia,

f/ wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym

g/ rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków,

h/ nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

i/ ustalanie wysokości i sposobu uiszczania składki członkowskiej,

j/ decydowanie o sprawach nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

k/ podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 19.

1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd zobowiązany jest, nie później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponownie Walne Zebranie.

3. W przypadku wymienionym w ust. 2 uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

4. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga co najmniej 2/3 oddanych głosów ważnych.

ZARZĄD

Art. 20.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kierującym jego bieżącą działalnością, wybieranym na okres 4 lat.

Art. 21.

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa i wiceprezesa.

2. Podział funkcji w Zarządzie następuje na jego pierwszym posiedzeniu.

3. W razie rezygnacji jednego z członków Zarządu w trakcie kadencji, skład Zarządu może być uzupełniony w drodze kooptacji przez pozostałych członków Zarządu. W ten sposób można uzupełnić nie więcej niż połowę składu Zarządu.

Art. 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

a/  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

b/  kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami  statutowymi,

c/  rozpatrywanie i uchwalanie planów pracy krótko i długoterminowych,

d/ sporządzanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

e/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz zawierania umów i zaciąganie zobowiązań majątkowych,

f/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

h/ przyjmowanie nowych członków,

i/ prowadzenie ewidencji członków,

j/ opracowanie regulaminu działania Zarządu oraz przedstawienie go Walnemu Zebraniu Członków,

k/  rozpoznawanie wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej i podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

l) udzielanie pełnomocnictw.

Art. 23.

1. Dla ważności oświadczeń woli, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia konieczny jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 10.000 zł oświadczenia woli może składać członek zarządu jednoosobowo.

RADA  NADZORCZA

Art. 24.

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, wybieranym na okres 4 lat przez Walne Zebranie Członków.

Art. 25.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego i zastępcy.

2. Podział funkcji w Radzie Nadzorczej następuje na jego pierwszym posiedzeniu.

3. W razie rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony w drodze kooptacji przez pozostałych członków. W ten sposób można uzupełnić nie więcej niż połowę składu Rady Nadzorczej.

Art. 26.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 27.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a/ nadzór i kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b/ pełna kontrola działalności Stowarzyszenia,

c/ wydawanie Zarządowi zaleceń pokontrolnych,

d/sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

e/zawieszanie w prawach członków Zarządu w przypadku rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

Art. 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani nie mogą być jego etatowymi pracownikami.

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, we wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. Każdy Członek Rady Nadzorczej składa w tej sprawie stosowne oświadczenie.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA

Art. 29.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich i innych wpłat członków, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia i innych źródeł finansowania dostępnych dla organizacji pozarządowych.

2. Stowarzyszenie przewiduje możliwość powołania własnej fundacji.

3. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeżeli służy to realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  Art. 30.

1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Art. 31.

Majątek będący własnością Stowarzyszenia w razie likwidacji będzie przeznaczony na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków.

Art. 32.

Statut niniejszy wchodzi w życie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Scroll to Top