WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

 

odbędzie się 17 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia ORaToR we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9.

Celem Zebrania jest omówienie bieżących spraw i problemów dotyczących realizacji programu terapii  mowy oraz głosowanie  nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022 rok oraz wybór członków Zarządu Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję.

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”  i zgodnie z decyzją  Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 17.06.2023 r . o godzinie 10.00  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 17.06. 2023 r. godz. 10.15

Porządek obrad:

  1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR
  2.  Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza( głosowanie jawne)
  3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania ( głosowanie  jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania
  4. Wybór komisji skrutacyjnej  ( głosowanie jawne)
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 rok
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania( głosowanie jawne)
  7. Wybór poprzez głosowanie członków Zarządu Sowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję
  8. Omówienie bieżących spraw dotyczących programu terapii
  9. Wolne wnioski.  Dyskusja
  10. Zamknięcie  Zebrania.                                                                    

                                                                                                                                                                  W imieniu Zarządu: Lidia Lempart  – Prezes Zarządu          

Grass