Program Szkoleniowy

Program Szkoleniowy to wszelkie warsztaty, konferencje, szkolenia i inne formy, podnoszące wiedzę, umiejętności i świadomość bliskiego otoczenia dzieci (rodzice i opiekunowie) oraz dalszego otoczenia (nauczyciele przedszkoli i szkół masowych, terapeuci słuchu i mowy, audiolodzy, lekarze pediatrzy, lekarze i pielęgniarki z oddziałów porodowych, noworodkowych i dziecięcych).
 

Organizujemy m.in.:

  • szkolenia dla rodziców rozpoczynających pracę w programie rehabilitacji,
  • szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, do których uczęszczają dzieci z naszego Ośrodka.
  • warsztaty selfadwokackie dla dorosłych podopiecznych Stowrzyszenia,
  • konferencje dla lekarzy, pielęgniarek, audiologów i terapeutów słuchu i mowy.

Rocznie:

  • szkolimy ok. 260 osób,
  • 96% osób chce skorzystać ponownie z nowego szkolenia/warsztatu

 

W ramach Programu realizujemy projekty dofinansowe ze środków administracji samorządowej (w 2013 i 2014 roku z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu), ze środków PFRON (w 2017 r. projekt "Więcej wiemy – lepiej pomagamy" ) oraz środków własnych. Obejmują one swoimi działaniami młodzież i osoby dorosłe z wadą słuchu, rodziców/opiekunów dzieci z wadą słuchu oraz ich najbliższe otoczenie.

Celem ich jest:

1) wzrost poziomu wiedzy w zakresie reprezentowania potrzeb własnego środowiska i rozwinięcie kompetencji liderskich u młodzieży i dorosłych osób z wadą słuchu,

2) wzrost poziomu wiedzy w zakresie potrzeb dziecka niesłyszącego w edukacji oraz

3) wzrost poziomu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii i metod rehabilitacji dzieci z wadami słuchu u rodziców i opiekunów tych dzieci oraz ich otoczenia, wspierającego rodziców i dzieci we wczesnej interwencji terapeutycznej oraz w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Rodzaje działań w ramach projektów to:

a) wyjazdowe szkolenie z zakresu możliwości edukacyjnych dzieci z wadą słuchu dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych,

b) warsztaty z zakresu potrzeb uczniów z wadą słuchu dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, uczących dzieci rehabilitowane w Ośrodku Stowarzyszenia,

c) warsztaty z zakresu potrzeb dzieci z wadą słuchu dla nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych, uczących dzieci rehabilitowane w Ośrodku Stowarzyszenia,

d) warsztaty dla rodziców dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 lat,

e) warsztaty dla rodziców z zakresu przygotowania dziecka z wadą słuchu do podjęcia nauki w szkole ogólnodostępnej,

f) warsztaty dotyczące implantów ślimakowych dla rodziców dzieci i młodzieży korzystających z implantów ślimakowych,

g) seminaria dla rodziców i najbliższego otoczenia dzieci z wadą słuchu dotyczące dotyczące różnych zagadnień związanych z terapią i rehabilitacją prowadzoną w Ośrodku oraz edukacją dzieci z wadą słuchu,

h) warsztaty psychologiczne, społeczne i zawodowe dla młodzieży i dorosłych osób z wadą słuchu i dysfunkcją mowy.