Grupowa terapia pedagogiczna

Brak efektów prowadzonej terapii i mowy często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). Ich przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych. Grupowa terapia pedagogiczna pomaga dzieciom pokonać trudności spowodowany tymi zaburzeniami

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest kształtowanie takich właściwości psycho-fizycznych, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne.

Z każdą grupą spotykamy się 2 razy w miesiącu po 1,5 godziny. Dzieci uczą się uważnego słuchania w grupie, wypowiadania się na forum, konwersacji oraz pracy w zespole. Terminy spotkań w harmonogramie.