ZAWIADOMIENIE WALNE_25.06.2022

Zawiadomienie

Celem zebrania jest omówienie zasad i programu pracy w Osieku 2022 oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021 rok.

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR” i zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 25.06.2022 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 25.06.2022. godz. 10.15

Porządek obrad:

1. Powitanie Rodziców – członków Stowarzyszenia ORaToR;

2.  Szczegółowe omówienie zasad, programu i regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Osieku. Obecność Rodziców wyjeżdżających  jest bezwzględnie obowiązkowa.  Pracownicy sekretariatu nie będą udzielali szczegółowych informacji na temat programu wyjazdu;

3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (głosowanie jawne);

4. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania (głosowanie   jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania;

5. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne);

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok;

7.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (głosowanie jawne);

8. Wolne wnioski.  Dyskusja.

9.  Zamknięcie Zebrania.

                                                                                                                                                             Za Zarząd

                                                                                                                                                             Lidia Lempartprezes Zarządu      

Grass