Zawiadomienie WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że
27.01.2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul .H. Kołłątaja 32/9 . Celem Walnego Zebrania jest podjęcie uchwał dot zmian w Statucie Stowarzyszenia ORaToR oraz przekazanie informacji na temat kontroli wydatkowania darowizny 1% pozyskanej w 2016 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór Przewodniczącego obrad
3. Powołanie komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie informacji od Przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego
    Zebrania do głosowania.
5. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie bieżącej działalności Stowarzyszenia,m.in.: szkolenia dla nauczycieli, obniżenie dotacji PFRON w latach 2015-2017.
6. Przyjęcie uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu. 27.11.2017r. przez głosowanie:
– uchwała o działalności odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia-zmiana Statutu.
– uchwała o powrocie do stawki 20 % na cele statutowe Stowarzyszenia z zasobów 1 %. Podanie wyników głosowania przez członków komisji skrutacyjnej

7. Sprawy różne : turnus rehabilitacyjny i Letnia Szkoła 2018r. Przyjmowanie
    dorosłych absolwentów ORaToRa w poczet członków Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie Zebrania.

W imieniu Zarządu

Lidia Lempart

Grass