Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR

    ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR odbędzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Celem Zebrania jest omówienie zasad i programu pracy w Osieku 2021 oraz głosowanie  nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 rok.

Działając na podstawie art.16.ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR” i zgodnie z decyzją  Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam,                          że 19.06.2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków ustala się termin drugi na 19.06.2021 r. godz. 10.15

 

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR;

2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza( głosowanie jawne);

3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania ( głosowanie jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności   Walnego Zebrania do głosowania;

4. Wybór komisji skrutacyjnej ( głosowanie jawne);

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok;

6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania ( głosowanie jawne);

7. Szczegółowe omówienie zasad, programu i regulaminu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku  "Dobry  Brat" w Osieku. Dyskusja;

8. Wolne wnioski. Dyskusja;

9. Zamknięcie Zebrania.

                                                                                     W imieniu Zarządu

                                                                    Lidia Lempart  – Prezes Zarządu        

Grass