WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zawiadomienie

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia,                    że 15.06.2019 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul. H.Kołłątaja 32/9. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 15.06. 2019 r. godz. 10.30

Porządek obrad:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia, doradców oraz członków honorowych i otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ORaToR.
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania ( głosowanie jawne).
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia ORaToR za 2018 rok
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności za 2018
7. Szczegółowe informacje dot . programu Turnusu Rehabilitacyjnego oraz Letniej Szkoły dla Młodzieży ORaToRa. Obecność rodziców jest obowiązkowa!
8. Informacja na temat działań Zarządu w sprawie sytuacji kryzysowych w Stowarzyszeniu
9. Dyskusja i wolne wnioski członków Stowarzyszenia
10. Zamknięcie Zebrania.

Grass