Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia-16.06.2018 r.

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że 16.06.2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul .H. Kołłątaja 32/9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie informacji od Przewodniczącego Zebrania w sprawie zdolności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do głosowania.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za rok 2017.
  6. Głosowanie Uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017.
  7. Szczegółowe informacje i omówienie programu Turnusu oraz Letniej Szkoły Języka Polskiego i Rozwoju Osobowości dla młodzieży w  2018 roku.
  8. Informacja Zarządu Stowarzyszenia i Rady Nadzorczej o bieżącej działalności:

– planowanie szkoleń dla nauczycieli szkól i przedszkoli w 2018 roku w ramach dotacji PFRON, finansowanie Ośrodka ORaToR

9. Dyskusja, wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie informuję, że obecność wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych na turnus oraz letnią szkołę  jest szczególnie obowiązkowa.

Grass