Procedura korzystania z 1% od 2023 r.-1,5%

PROCEDURA FINANSOWANIA/REFUNDACJI KOSZTÓW REHABILITACJI, LECZENIA I EDUKACJI DZIECI NIEPEŁNOSPARWNYCH- PODOPIECZNYCH OŚRODKA ORaToR – PROWADZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU ORaToR W RAMACH

1% PODATKU PRZEKAZYWANEGO NA KONTO STOWARZYSZENIA *

 

Środki finansowe zgromadzone przez członków Stowarzyszenia w ramach 1% podatku dochodowego osób fizycznych pozostają środkami publicznymi na koncie Stowarzyszenia ORaToR i Zarząd Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność za nadzór nad właściwym wydatkowaniem tych środków.

Ze wsparcia  1 % podatku przekazywanego corocznie na konto Stowarzyszenia mogą korzystać jedynie rodzice dzieci niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych (na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź zaświadczenia lekarskiego) lub osoby dorosłe niepełnosprawne. W obu przypadkach konieczne jest członkostwo w Stowarzyszeniu.

Każda z osób zbierających  1% w ramach celu szczegółowego (tzn. z podaniem imienia i nazwiska podopiecznego) ma prowadzone przez Stowarzyszenie zestawie zebranych (zgodnie z celem szczegółowym) i wykorzystywanych w ciągu roku środków. Zestawienie aktualizowane jest na przełomie października – listopada o nowo zebrane środki.

Od środków zgromadzonych przez poszczególne osoby za dany rok podatkowy Stowarzyszenie pobiera określony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia % na koszty administracyjne- czyli koszty związane z obsługą 1%. 

Aktualnie jest to  15 %.

Zgromadzone w ciągu roku środki z 1% mogą być wykorzystywane:

  1. na refundację poniesionych kosztów związanych z rehabilitacją podopiecznych Ośrodka
  2. na sfinansowanie bieżącej terapii w Ośrodku ORaToR.

Do refundacji kwalifikowane są koszty m.in. usług rehabilitacyjnych, badań i leczenia specjalistycznego, zakupu i serwisu sprzętu poprawiającego słyszenie, pomocy dydaktycznych lub wyposażenia służącego rehabilitacji.

Podanie o refundację (wg wzoru dostępnego w sekretariacie ORaToRa) poniesionych kosztów rehabilitacji należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym wraz z ORYGINAŁAMI faktur na adres siedziby Stowarzyszenia. Do faktur opłaconych przelewem koniecznie należy dołączyć potwierdzenie płatności.

Wstępnej weryfikacji dokumentacji  dokonuje pracownik sekretariatu, który w razie konieczności prosi o wyjaśnienia albo uzupełnienia dokumentacji. W przypadku wątpliwości odnośnie celu refundowanych kosztów, pracownik sekretariatu konsultuje się z członkami Zarządu, którzy podejmują ostateczną decyzję o przyznaniu, bądź nie refundacji ze środków 1%. Warunkiem dokonania refundacji poniesionych kosztów są uregulowane składki członkowskie oraz wystarczająca wysokość zgromadzonych środków.

Chcąc sfinansować bieżącą rehabilitację w Ośrodku ORaToR należy również złożyć wniosek podobnie, jak w przypadku refundacji i przy zachowaniu tych samych warunków.

UWAGA! W ciągu jednego miesiąca można złożyć jeden wniosek o refundację i jeden wniosek dotyczący sfinansowania rehabilitacji w Ośrodku. Refundacja następuję w przeciągu 14 dni.

Istnieje możliwość zrefundowania kosztów terapii w ORaToRze, które pierwotnie zostały opłacone przez rodzica i za które rodzic otrzymał rachunek, jednak możliwość taka istnieje dopiero w kolejnym roku podatkowym. W tym miejscu należy podkreślić, że refundacji podlegają rachunki i faktury nie starsze niż 5 lat.

 

*W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok