Szkolenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

jak co roku, ruszamy ze szkoleniami dla nauczycieli Waszych dzieci:

Dnia 28.10.23 (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz.15:00.

Dnia 25.11.23 (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli  przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz.15:00.

Bardzo proszę o poinformowanie nauczycieli, że do szkoły/przedszkola (do sekretariatu) przyjdzie oficjalne, pisemne zaproszenie na warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Koszty szkolenia pokrywa Ośrodek ORaToR i rodzice (lunch).

WAŻNE: Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli ( max 2 osoby z 1 placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl, lub osobiście w sekretariacie). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły/przedszkola, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu szkoły/przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza.

Proszę potraktować sprawę jako pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01.10.2023 r.

Zapraszamy!

heart-2055331_1280

Konferencja BUILDING BETTER BREAKS TOGETHER

unnamed_Easy-Resize.com

Do Wrocławia na Międzynarodową Konferencję ISBA dotyczącą rozpowszechniania tematu i usług opieki wytchnieniowej przyjechało ponad 300 gości z różnych stron świata.

Pani Prezes Lidia Lempart miała zaszczyt wygłosić otwieriający wykład podczas konferencji.

 

image_Easy-Resize.com

Więcej o wydarzeniu można poczytać na stronach: https://isba.me/#

Grass

OGŁOSZENIE – GRUPOWE ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE

Drodzy Rodzice,

od września zajęcia pedagogicze ruszają ponownie z Panią Wielebińską i odbędą się według następującego planu:
Grupa I (to ta, która pracowała dotychczas):

środa 6.09.23 godz.11.00

środa 20.09.23, godz.11.00.


Grupa II (nowa):

środa 13.09.23 godz. 11.00

środa  27.09.23, godz.11.00.

Prosimy o zgłaszanie dzieci mailem na adres biuro@orator.org.pl


Zapraszam,
Lidia Lempart

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

 

odbędzie się 17 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia ORaToR we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9.

Celem Zebrania jest omówienie bieżących spraw i problemów dotyczących realizacji programu terapii  mowy oraz głosowanie  nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022 rok oraz wybór członków Zarządu Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję.

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”  i zgodnie z decyzją  Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 17.06.2023 r . o godzinie 10.00  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 17.06. 2023 r. godz. 10.15

Porządek obrad:

  1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR
  2.  Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza( głosowanie jawne)
  3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania ( głosowanie  jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania
  4. Wybór komisji skrutacyjnej  ( głosowanie jawne)
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 rok
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania( głosowanie jawne)
  7. Wybór poprzez głosowanie członków Zarządu Sowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję
  8. Omówienie bieżących spraw dotyczących programu terapii
  9. Wolne wnioski.  Dyskusja
  10. Zamknięcie  Zebrania.                                                                    

                                                                                                                                                                  W imieniu Zarządu: Lidia Lempart  – Prezes Zarządu          

Grass  

 

Projekt „Mowa to wolność”- zakończenie II okresu finansowania

Z końcem marca 2022 r. zakończyliśmy drugi okres finansowania projektu „Mowa to wolność”.

Projekt prowadzony jest przez ORaToR od kwietnia 2021 r. dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i potrwa do końca marca 2024 r.

Projekt podzielony jest na trzy roczne części.

W pierwszych dwóch latach projektu skorzystało z niego 110 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną w ramach projektu chcemy  zwiększyć samodzielność dzieci – podopiecznych Ośrodka.

Formy rehabilitacji prowadzone w okresie kwiecień 2022-marzec 2023:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych

Z dniem 01.04.2023 ruszył trzeci- ostatni okres finansowania w ramach projektu "Mowa to wolność" wspierany przez PFRON.

image002