WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

 

odbędzie się 17 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia ORaToR we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9.

Celem Zebrania jest omówienie bieżących spraw i problemów dotyczących realizacji programu terapii  mowy oraz głosowanie  nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022 rok oraz wybór członków Zarządu Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję.

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”  i zgodnie z decyzją  Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 17.06.2023 r . o godzinie 10.00  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 17.06. 2023 r. godz. 10.15

Porządek obrad:

 1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR
 2.  Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza( głosowanie jawne)
 3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania ( głosowanie  jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania
 4. Wybór komisji skrutacyjnej  ( głosowanie jawne)
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 rok
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania( głosowanie jawne)
 7. Wybór poprzez głosowanie członków Zarządu Sowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję
 8. Omówienie bieżących spraw dotyczących programu terapii
 9. Wolne wnioski.  Dyskusja
 10. Zamknięcie  Zebrania.                                                                    

                                                                                                                                                                  W imieniu Zarządu: Lidia Lempart  – Prezes Zarządu          

Grass  

 

Projekt „Mowa to wolność”- zakończenie II okresu finansowania

Z końcem marca 2022 r. zakończyliśmy drugi okres finansowania projektu „Mowa to wolność”.

Projekt prowadzony jest przez ORaToR od kwietnia 2021 r. dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i potrwa do końca marca 2024 r.

Projekt podzielony jest na trzy roczne części.

W pierwszych dwóch latach projektu skorzystało z niego 110 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną w ramach projektu chcemy  zwiększyć samodzielność dzieci – podopiecznych Ośrodka.

Formy rehabilitacji prowadzone w okresie kwiecień 2022-marzec 2023:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych

Z dniem 01.04.2023 ruszył trzeci- ostatni okres finansowania w ramach projektu "Mowa to wolność" wspierany przez PFRON.

image002

PFRON – Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

iPFRON+ image002

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Grass

Święta, Święta!

Dla wszystkich Rodziców, Dzieci i Przyjaciół ORaToRa

ślemy życzenia

radosnych, dobrych, pełnych ciepła,

uważności i miłości

Świąt Bożego Narodzenia!

Lidia Lempart

z całym Zespołem

Ośrodka ORaToR

obraz

Zaproszenie do projektu „Przełamując tabu”

Stowarzyszenie Kultura Równości, które działa we Wrocławiu na rzecz społeczności osób LGBT+ w tym roku we współpracy z Fundacją "Potrafię pomóc" oraz Biurem Wrocław Bez Barier rozpoczęli projekt "Przełamując tabu" skierowany do osób z niepełnosprawnościami, w tym osób LGBT+ z niepełnosprawnościami. 
 
Więcej o projekcie na stronie internetowej: https://kulturarownosci.org/przelamujac-tabu/ 
 
W ramach projektu, finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizowane są dwa główne działania:
 1. Warsztaty edukacyjne o rozwoju psychoseksualnym człowieka dla osób z niepełnosprawnościami;
 2. Trening WenDo – asertywności i samoobrony adresowane dla kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety z niepełnosprawnościami.
 

 Wendo_k3Wendo_k1 Wendo_k2

Grass